Skip navigation

PRÁVNE UPOZORNENIE

Vážené dámy a vážení pani, my, spoločnosť STRABAG Real Estate GmbH, by sme vás chceli prostredníctvom tejto webovej stránky informovať o našej spoločnosti. Samozrejme, že poskytnuté informácie podliehajú starostlivej kontrole zameranej na úplnosť, správnosť a aktuálnosť. Chyby sa však môžu stať aj nám, takže nemôžeme poskytnúť záruku na úplnosť, správnosť a aktuálnosť – žiadame vás preto o pochopenie. Všetky informácie na tejto webovej stránke môžu byť preto zmenené, odstránené alebo upravené iným spôsobom aj bez predchádzajúceho upozornenia. V tomto zmysle s odkazom na čisto informačný charakter tejto webovej stránky v zásade odmietame akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré vznikli – z akýchkoľvek dôvodov – v súvislosti s použitím informácií poskytovaných na našej webovej stránke.

Ďalej sú z vylúčenia zodpovednosti vyňaté také škody, ktoré sú založené na hrubom nedbanlivom porušení povinností z našej strany alebo na úmyselnom alebo hrubom nedbanlivom porušení povinností našimi zákonnými zástupcami alebo nami poverenými osobami.

Upozorňujeme, že autorské práva na všetky dokumenty sprístupnené na našej webovej stránke a materiály, ktoré sa na nej používajú, má výhradne naša spoločnosť a použitie našej webovej stránky neposkytuje nikomu nijaké práva. Akékoľvek iné použitie nad rámec informatívneho použitia (napr. na komerčné účely) nie je povolené, pokiaľ na to nebol udelený náš výslovný písomný súhlas.

Ak pomocou elektronických odkazov (linkov) poskytneme priamy alebo nepriamy prístup k informáciám tretích strán, budeme trvať na tom, že nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok.

Vzhľadom na čisto informačný charakter tejto webovej stránky sa osobitne zdôrazňuje, že právny vzťah s našou spoločnosťou alebo akýkoľvek iný záväzok, ktorý je založený iba na tu uvedených informáciách, je samozrejme vylúčený.

 

STRABAG Real Estate GmbH

Donau-City-Straße 1
1220 Viedeň/Rakúsko

Tel: +43 1 22 4 22 7100
Fax: +43 1 22 4 22 7410
real-estate.atstrabagcom

Zastupovaná konateľmi
Dr. Herwig Schwarz, DI Erwin Größ, Mag. Johannes Mayr

Obchodný súd Viedeň
Obchodný register č. FN 226332t
IČ DPH ATU57093326
DVR č. 2109999