Skip navigation

VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

 1. Meno a adresa zodpovedného subjektu

  Zodpovednou v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ďalších vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov o ochrane údajov, ako aj na základe ďalších právnych predpisov o ochrane údajov je spol.:
  STRABAG Real Estate GmbH
  Donau-City-Straße 1
  1220 Viedeň
  Rakúsko
  Tel. +43 1 22 422 7 100
  real-estate.atstrabagcom

 2. Meno a adresa koordinátora ochrany údajov

  Koordinátorom ochrany údajov zodpovedného subjektu je:
  Sonja Müllner
  CML Construction Services GmbH
  Donau-City-Straße 9
  1220 Viedeň
  Rakúsko
  Tel. +43 1 22422 - 1083
  sonja.muellner@bauholding.com

 3. Všeobecné informácie o spracovaní údajov
  1. Rozsah spracovania osobných údajov

   Zásadne spracúvame osobné údaje našich používateľov iba v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na poskytnutie funkčnej webovej stránky a nášho obsahu a služieb. Spracovanie osobných údajov našich používateľov sa uskutočňuje pravidelne iba so súhlasom používateľa. Výnimka platí v tých prípadoch, keď z praktických dôvodov nie je možné získať predchádzajúci súhlas a spracovanie údajov je povolené zákonnými predpismi.

  2. Právny základ na spracovanie osobných údajov

   Kým získame súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, slúži čl. 6 ods. 1 písm. a Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ako právny základ.

   Pri spracovaní osobných údajov, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, slúži čl. 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR ako právny základ. To platí aj pre také procesy spracúvania, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie predzmluvných opatrení.

   Pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podlieha aj naša spoločnosť, slúži čl. 6 ods. 1 písm. c nariadenia GDPR ako právny základ.

   V prípade, že životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby si vyžadujú spracovanie osobných údajov, bude slúžiť čl. 6 ods. 1 písm. d nariadenia GDPR ako právny základ.

   Ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevážia vyššie uvedený záujem, tak čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR slúži ako právny základ na spracovanie.

  3. Vymazanie údajov a doba uloženia

   Osobné údaje dotknutej osoby budú vymazané alebo zablokované, hneď ako zanikne účel ich uloženia. Ukladanie údajov sa môže uskutočňovať nad rámec uvedeného, pokiaľ to bolo nariadené prostredníctvom európskej alebo vnútroštátnej legislatívy v právnych nariadeniach, zákonoch alebo iných predpisoch Európskej únie, ktorým podlieha aj zodpovedný subjekt. Údaje budú tiež blokované alebo vymazané, ak vyprší lehota na uchovávanie predpísaná uvedenými normami, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie údajov na účely uzatvorenia alebo plnenia zmluvy.

 4. Poskytovanie webovej stránky a tvorba protokolových súborov
  1. Opis a rozsah spracovania údajov

   Pri každom vyvolaní našej webovej stránky náš systém automaticky zhromažďuje údaje a informácie z počítačového systému vyvolávajúceho počítača.

   Zhromažďujú sa pritom tieto údaje:
   (1)    Informácie o type prehliadača a použitej verzii
   (2)    Operačný systém používateľa
   (3)    Poskytovateľ internetových služieb používateľa
   (4)    IP adresa používateľa
   (5)    Dátum a čas prístupu
   (6)    Webové stránky, z ktorých systém používateľa vstupuje na našu webovú stránku
   (7)    Webové stránky, ktoré si systém používateľa otvára prostredníctvom našej webovej stránky

   Údaje sa ukladajú aj do protokolových súborov nášho systému. Tieto údaje sa neukladajú spolu s inými osobnými údajmi používateľa.

  2. Právny základ na spracovanie údajov

   Právnym základom pre dočasné uloženie údajov a súborov protokolu je čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR.

  3. Účel spracovania údajov

   Dočasné uloženie IP adresy systémom je nevyhnutné na to, aby sa umožnilo doručenie webovej stránky do počítača používateľa. Z tohto dôvodu musí byť IP adresa používateľa po celú dobu relácie uložená.

   Uloženie do protokolových súborov sa vykonáva s cieľom zabezpečiť funkčnosť webovej stránky. Údaje navyše slúžia na optimalizáciu webových stránok a na zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií. V tejto súvislosti sa neuskutočňuje vyhodnotenie údajov na marketingové účely.

   V tomto účele je zahrnutý aj náš oprávnený záujem o spracovanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR.

  4. Doba uchovávania údajov

   Údaje budú vymazané ihneď potom, keď už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu ich zhromažďovania. To je prípad zaznamenávania údajov na účely poskytovania webových stránok, keď sa príslušná relácia ukončila.

   V prípade ukladania údajov do protokolových súborov, je to najneskôr po 180 dňoch.

  5. Možnosť namietania a odstránenia

   Zaznamenávanie údajov na účely poskytovania webovej stránky a ukladanie údajov do protokolových súborov je nevyhnutné na fungovanie webovej stránky. Používateľ teda nemá možnosť vzniesť žiadnu námietku.

 5. Používanie súborov cookie
  1. Opis a rozsah spracovania údajov

   Naša webová stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sú uložené v internetovom prehliadači alebo prostredníctvom internetového prehliadača v počítačovom systéme používateľa. Ak si používateľ vyvolá webovú stránku, môže byť v jeho operačnom systéme uložený súbor cookie. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehľadávača pri opätovnom otvorení webovej stránky.

   Používame súbory cookie, aby sme zabezpečili, že naša webová stránka bude dostupnejšia pre používateľa. Niektoré prvky našej webovej stránky vyžadujú, aby bolo možné prehliadač, ktorý stránku otvoril, identifikovať aj po zmene stránky.
   Do súborov cookie sa uložia a prenášajú nasledujúce údaje:
   (1)    Správanie počas vyhľadávania

   Na našich webových stránkach používame tiež súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu správania používateľa pri surfovaní.
   Týmto spôsobom je možné prenášať nasledujúce údaje:
   (1)    Zadané hľadané výrazy
   (2)    Frekvencia zobrazení stránky
   (3)    Používanie funkcií webových stránok

   Týmto spôsobom zhromaždené údaje o používateľovi sú pomocou technických opatrení anonymizované. Preto už nie je možné údaje priradiť k používateľovi, ktorý si stránku otvoril. Údaje nebudú uložené spolu s inými osobnými údajmi používateľov.

   Pri navštívení našej webovej stránky budú používatelia pomocou informačného bannera informovaní o použití súborov cookie na analytické účely a odkázaní na toto vyhlásenie o ochrane údajov. V tejto súvislosti existuje aj upozornenie, ako je možné zabrániť ukladaniu súborov cookie v nastaveniach prehliadača.

   Pri navštívení našej webovej stránky budú používatelia informovaní o použití súborov cookie na analytické účely a bude vyžiadaný súhlas so spracovaním osobných údajov použitých v tejto súvislosti. V tejto súvislosti sa tiež upozorní na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

  2. Právny základ na spracovanie údajov

   Právnym základom spracúvania osobných údajov pomocou technicky nevyhnutných súborov cookie je čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR.

   Právny základ spracúvania osobných údajov s použitím súborov cookie na analytické účely je v prípade existencie súhlasu používateľa čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR.

  3. Účel spracovania údajov

   Účelom používania technicky potrebných súborov cookie je zjednodušiť používateľom používanie webových stránok. Niektoré funkcie našej webovej stránky nemožno ponúknuť bez použitia súborov cookie. Je preto potrebné, aby bol prehliadač opätovne rozpoznaný aj po zmene stránky.

   Súbory cookie potrebujeme pre nasledujúce aplikácie:
   (1)    Zapamätanie si hľadaných výrazov

   Údaje používateľa zhromaždené technicky nevyhnutnými súbormi cookie sa nepoužívajú na vytváranie profilov používateľov.

   Analytické súbory cookie sa používajú na účely zlepšenia kvality našej webovej stránky a jej obsahu. Analytické súbory cookie nám poskytujú informácie o tom, ako sa webová stránka používa, a preto môžeme našu ponuku neustále optimalizovať.

   V tomto účele je zahrnutý aj náš oprávnený záujem o spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR.

  4. Doba uchovávania údajov, možnosť namietania a odstránenia

   Súbory cookie sa ukladajú v počítači používateľa a odtiaľ sa prenášajú na našu stránku. Ako používateľ máte teda úplnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Zmenou nastavení vo svojom internetovom prehliadači môžete prenos súborov cookie deaktivovať alebo obmedziť. Súbory cookie, ktoré už boli uložené, je možné kedykoľvek vymazať. To sa môže uskutočniť aj automaticky. Ak sú pre našu webovú stránku deaktivované súbory cookie, je možné, že nie všetky funkcie webových stránok budú môcť byť použité v plnom rozsahu.

   Prenosu súborov flash cookie nemožno zabrániť nastaveniami prehliadača, ale zmenou nastavenia prehrávača flash player.

 6. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt
  1. Opis a rozsah spracovania údajov

   V čase odoslania správy sa ukladajú aj tieto údaje:
   (1)    IP adresa používateľa
   (2)    Dátum a čas registrácie
   Na spracovanie údajov sa počas procesu odosielania získa váš súhlas a upozorní sa na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

   Prípadne je možné nadviazanie kontaktu pomocou poskytnutej e-mailovej adresy. V takom prípade budú uložené osobné údaje používateľa sprostredkované pomocou e-mailu.

   V tejto súvislosti nebudú údaje poskytnuté tretím stranám. Údaje sa použijú iba na spracovanie konverzácie.

  2. Právny základ na spracovanie údajov

   Právnym základom na spracúvanie údajov je existencia súhlasu používateľa čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR.
   Právnym základom spracovania údajov, ktoré sa prenášajú v súvislosti s odosielaním e-mailu, je čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR. Pokiaľ je cieľom emailového kontaktu uzatvorenie zmluvy, tak je ďalším právnym základom na spracovanie údajov čl. 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR.

  3. Účel spracovania údajov

   Spracovanie osobných údajov zo vstupnej masky nám slúži iba na spracovanie nadviazania kontaktu. Ak nás kontaktujete e-mailom, predstavuje to nevyhnutný oprávnený záujem o spracovanie údajov.

   Ostatné osobné údaje spracovávané počas procesu odosielania slúžia na zabránenie zneužitia kontaktného formulára a na zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií.

  4. Doba uchovávania údajov

   Údaje budú vymazané ihneď potom, keď už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu ich zhromažďovania. Pri osobných údajoch zo vstupnej masky kontaktného formulára a údajoch zaslaných e-mailom ide o prípad, keď sa príslušná konverzácia s používateľom skončila. Konverzácia sa ukončí vtedy, keď je možné z okolností vydedukovať, že predmetná záležitosť bola nakoniec objasnená.

   Osobné údaje, ktoré boli dodatočne zhromaždené počas procesu odosielania, budú vymazané najneskôr po siedmich dňoch.

  5. Možnosť namietania a odstránenia

   Používateľ má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak nás používateľ kontaktuje e-mailom, môže kedykoľvek namietať proti uloženiu osobných údajov. V takom prípade nemožno v konverzácii pokračovať.

   V prípade, že by ste chceli využiť svoje právo na námietku, jednoducho nám napíšte e-mailom na real-estate.at@bauholding.com

   V takom prípade budú všetky osobné údaje uložené v priebehu kontaktu s nami vymazané.

 7. Webová analýza Google Analytics

  Vyhlásenie o ochrane údajov na používanie Google Analytics

  Táto webová stránka používa Google Analytics, službu analýzy webu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. súbory „cookie“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie vytvárané pomocou súborov cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú a ukladajú na server Google v USA. V prípade aktivácie IP anonymného prehliadania na tejto webovej stránke bude však vaša IP adresa zo strany Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore najprv skrátená. Len vo výnimočných prípadoch bude na server spol. Google v USA prenesená kompletná IP-adresa a tam bude skrátená. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na vytváranie správ o aktivitách na webovej stránke a v súvislosti s poskytovaním ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu pre prevádzkovateľa webstránky. IP adresu sprostredkovanú v rámci Google Analytics vaším prehliadačom nebude spol. Google spájať s inými údajmi. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením svojho softvéru prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v takom prípade eventuálne nebude možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby sa údaje získané zo súborov cookie týkajúce sa vášho používania týchto webových stránok (vrátane vašej IP adresy) odosielali a spracúvali spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a do svojho prehliadača nainštalujete dostupný zásuvný modul, ktorý je k dispozícii pomocou nasledujúceho odkazu. Odkaz na Google Optout.

  Navyše môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov prostredníctvom služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa funkcia Opt-Out-Cookie, ktorá zabráni zaznamenávaniu dát pri nasledujúcich návštevách tejto webovej stránky: Deaktivovanie služby Google Analytics

  Bližšie informácie k podmienkam používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke www.google.de/analytics/terms/de.html alebo na www.google.de/intl/de/policies/. Okrem toho vás upozorňujeme na to, že na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „anonymizeIp“, aby bolo zabezpečené anonymizované zaznamenávanie IP adries (tzv. IP masking).


 8. Postúpenie spoločnostiam poskytujúcim služby

  Vaše osobné údaje odovzdávame tretím stranám iba vtedy, keď poskytovatelia služieb pre nás pracujú v súvislosti so správou našich údajov. Právnym základom je § 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR. S našimi poskytovateľmi služieb sme uzavreli dohody o spracovaní objednávok, aby sme zaistili ochranu údajov vo vzťahu k vašim osobným údajom.

 9. Práva dotknutej osoby

  Ak sú vaše osobné údaje spracovávané, ste dotknutou osobou v zmysle nariadenia GDPR a máte nasledujúce práva voči zodpovedným osobám:
  (1)     Právo požadovať informácie
  (2)     Právo na opravu
  (3)     Právo na obmedzenie spracúvania
  (4)     Právo na vymazanie dát
  (5)     Právo na oznámenie
  (6)     Právo na prenosnosť údajov
  (7)     Právo na námietku
  (8)     Právo na odvolanie súhlasu týkajúceho sa ochrany osobných údajov
  (9)     Automatizované rozhodnutia v jednotlivých prípadoch, vrátane profilovania
  (10)   Právo na podanie sťažnosti na príslušnom dozornom úrade